სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო
STATE SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT COUNCIL

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

2016-02-26 19:32

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციები:

  • საბჭოს აპარატში საიდუმლოების რეჟიმის დაცვა, საბჭოს აპარატის საკადრო, სამართლებრივი, საპროტოკოლო, ტექნიკურ-პროგრამული უზრუნველყოფა. საიდუმლო და არასაიდუმლო საქმისწარმოება.
  • საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის, მათ შორის, სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელება, საბჭოს აპარატისათვის საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური საშუალებებითა და მომსახურებით უზრუნველყოფა.
  • საბჭოს სხდომების მომზადება, სხდომაზე მოსაწვევი პირების ინფორმირება და საბჭოს სხდომების საოქმო ჩანაწერების წარმოება .