სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო
STATE SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT COUNCIL

თავდაცვის საკითხთა დეპარტამენტი

2016-02-26 19:31

თავდაცვის საკითხთა დეპარტამენტის ძირითადი ფუნქციები:

ანალიტიკური საქმიანობა

  • სამხედრო საფრთხეების გამოვლენა, ანალიზი, რისკების შემცირების და მათი თავიდან აცილების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება.
  • თავდაცვის სფეროში შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.

 

სტრატეგიული დაგეგმვა

  •  ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციისა და საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის შემუშავების პროცესში მონაწილეობა და უწყებათშორისი ჩართულობის ორგანიზება საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში .
  •  თავდაცვის სფეროს მიკუთვნებული ეროვნული დონის სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავების კოორდინაცია.

უწყებათაშორისი კოორდინაცია

  •  თავდაცვის სფეროს მიკუთვნებული აქტივობების უწყებათაშორისი კოორდინაცია.
  •   ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის   განხორციელების პროცესის კოორდინაცია თავდაცვის სფეროში .